C3 Connect och Hållbarhet

Vi på C3 Connect är fast beslutna att bedriva vår verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt. Det omfattar naturligtvis att minimera vår miljöpåverkan, men också att se till att de varor som vi levererar tillverkas med hänsyn till mänskliga rättigheter och god arbetsmiljö. Vi arbetar kontinuerligt inom den egna organisationen och tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa att dessa principer efterlevs så långt det bara är möjligt.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är vår Code of Conduct som bygger på ett antal av FN:s konventioner, samt lagar och direktiv som finns på de marknader där vi verkar. Dessa lagar och direktiv, som vi specificerar i vår Code of Conduct, ligger till grund för mer detaljerade interna styrdokument som alla anställda följer.

Vårt hållbarhetsarbete är uppdelat i tre delar; Miljö, Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter samt Hållbar affärspraxis. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika delarna.

Miljö

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan kontinuerligt. Det gör vi genom att våra produkter följer de lagar och regler som gäller och i möjligaste mån inte innehåller ämnen som påverkar naturen negativt. Då vi inte har egen tillverkning arbetar vi aktivt tillsammans med våra leverantörer inom detta området. Vi försöker också minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi har identifierat transporter som den största källan till utsläpp av växthusgaser och fokuserar därför på att effektivisera dessa. Vi upprättar från och med 2022 en GHG-rapport som uppskattar våra utsläpp om fastställer målsättningar.

Klicka här för att komma till vår GHG-rapport.

Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter

Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter handlar bl.a. om att säkerställa att vi och våra leverantörer följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Det innefattar t.ex. att det inte förekommer tvångs- eller barnarbete, diskriminering, att arbetsplatsen är säker och att personal har rätt att organisera sig.

Hållbar affärspraxis

Vi strävar efter att ha ett etiskt förhållningssätt till hur vi bedriver vår verksamhet. Det får t.ex. inte förekomma mutor eller korruption, eller konkurrenshämmande åtgärder. Lagar och regler ska följas av såväl våra leverantörer som C3 Connect, ett aktuellt exempel är t.ex. att följa de sanktioner som införts mot Ryssland och Belarus.

Klicka här för att ladda ner våra policyer och övriga hållbarhetsdokument

preloader